இலகுவாக இனையதளங்களில் இருந்து வீடியோவை தரவிறக்கம் செய்ய

நீங்கள் பல இனையத்தளங்களில் வீடியோ காட்சிகளை ரசித்திருப்பீர்கள்
சில இனைய தளங்களில் இருந்து இலகுவாக வீடியோவை தரவிறக்கம்
செய்ய முடிவதில்லை சிலவற்றுக்கு  மென்பொருளின் உதவியுடன்
தரவிறக்கமுடியும்.நீங்கள் பார்க்கின்ற வீடியோ காட்சியினை 
இலகுவாகவும் விரைவாகவும்இந்த  மென்பொருளின் உதவியுடன் தரவிறக்கம் செய்யலாம்.இதற்கு இந்த மென்பொருளை  திறக்க தேவையில்லை. 


 http://www.speedbit.com/video/ இந்த தளத்தில் இலவசமாக தரவிறக்கம்
செய்யுங்கள். உங்களின் இனைய உலாவியில் இங்கு காட்டப்பட்டது
(toolbar) போல சேர்ந்து கொள்ளும். நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்யவேண்டிய வீடியோ செயல்படதொடங்கும் போது படத்தில் அம்பு குறியினால்
காட்டிய button துள்ளும் அதிலே click  செய்வதன்மூலம் இலகுவாக 
தரவிறக்கமுடியும் .எல்லர இனையத்தளங்களிலும் செயற்படாது
பயன்படுத்தி பாருங்கள்
Share
Share