பெண்களின் பருவங்கள் 7மனித வாழ்வில் பலவகையான பருவ நிலைகளை குறிப்பிட்டுச்
சொல்ல முடியும். குழந்தை பருவம், வளர் இளம் பருவம்,
வாலிப் பருவம், இடைநிலை பருவம், முதியோர் பருவம் என
பெயரிடலாம். இவை ஆண் பெண் இரு பாலருக்கும் பொருந்துவதாகவேஅமையும் .


இருந்த போதும் பெண்களுக்கே  உரித்தான  பருவ மாற்றங்கள் 7
உள்ளன என்று சொல்லப்படுகிறது.பெண்களின் பருவங்கள் 7
பேதை              1 தொடக்கம் 8  வயது வரையிலான பெண்களை  குறிக்கும்
பெதும்பை        9 தொடக்கம் 10   வயது வரையிலான பெண்களை  குறிக்கும்
மங்கை             11 தொடக்கம் 14   வயது வரையிலான பெண்களை  குறிக்கும்
மடந்தை           15 தொடக்கம் 18   வயது வரையிலான பெண்களை  குறிக்கும்
அரிவை           19 தொடக்கம் 24   வயது வரையிலான பெண்களை  குறிக்கும்
தெரிவை          25 தொடக்கம் 29 வயது வரையிலான பெண்களை  குறிக்கும்
பேரிளம் பெண்             30   வயது முதல்  இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றனர் .

நீங்க எப்பிடி சொல்லுறிங்களோ ?
Share
Share