கவணியுங்கள்

கவணியுங்கள் உங்கள் எண்ணங்களை அவைகளே வார்த்தைகளாக வருகின்றன
கவணியுங்கள் உங்கள் வார்த்தைகளை அவைகளே செயல்களாக வருகின்றன
கவணியுங்கள் உங்கள் செயல்களை அவைகளே பழக்கமாக வருகின்றன
கவணியுங்கள் உங்கள் பழக்கங்களை அவைகளே நடத்தையாக வருகின்றன
கவணியுங்கள் உங்கள் நடத்தையை அவைகளே உங்களின்           எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கின்றன
Share
Share